Ελληνικά

Το contrainfo.espiv.net είναι ένα ανοιχτό και αυτοδιαχειριζόμενο μεταφραστικό εγχείρημα του ευρύτερου ελληνικού αναρχικού / αντιεξουσιαστικού / ελευθεριακού χώρου, με στόχο την αντιπληροφόρηση ενάντια στην παραπληροφόρηση του ολοκληρωτισμού, τη δικτύωση του αναρχικού/ αντιεξουσιαστικού κινήματος της Ελλάδας με αυτά του εξωτερικού και τη διάχυση του αναρχικού λόγου στην κοινωνία. Διαβάστε περισσότερα »

Τελευταίες Μεταφράσεις

English

Contrainfo.espiv.net is an open and self-managed translation collective of the broader Greek anarchist/ anti-authoritarian/ libertarian milieu. We aim to disseminate counter-information against the misinformation of totalitarianism, connect the anarchist/ anti-authoritarian movement of Greece with those abroad, and diffuse anarchist discourse throughout society. Read more »

Latest Translations

Español

Contrainfo.espiv.net es una abierta y auto-organizada tentativa traductora del amplio movimiento anarquista-antiautoritario-libertario, que tiene como objetivo la contrainformación contra la desinformación del totalitarismo, la conexión del movimiento antiautoritario de Grecia con los del extranjero, así como la difusión del discurso anarquista en la sociedad. Leer más »

Últimas traducciones

Italiano

Contrainfo.espiv.net è un aperto e autorganizzato progetto di traduzione all'interno dell'ampio ambito anarchico/antiautoritario/libertario greco, con obbiettivo la controinformazione contro la disinformazione del totalitarismo, la connessione del movimento anarchico/antiautoritario greco con quelli esteri e la diffusione del discorso anarchico nella società. Per saperne di più »

Ultime traduzioni

Francais

Contrainfo.espiv.net est un collectif ouvert et auto-administré de traduction du mouvement anarchiste/ anti-autoritaire/ libertaire en large. Nous visons à disséminer la contre-information à l'encontre de la disinformation propagée par le totalitarisme, à relier le mouvement anti-autoritaire en Gréce à ceux de l’étranger et à répandre le discous anarchiste dans toute la société. En savoir plus »

Dernières traductions.

Deutsch

Contrainfo.espiv.net ist ein offenes und selbstverwaltendes Übersetzungskollektiv der allgemein griechischen anarchistischen, antiautoritären, libertären Szene, dessen Ziele die Gegeninformation entgegen Massenpropaganda, die Vernetzung der anarchistischen, antiautoritären Bewegung Griechenlands mit den ausländischen Bewegungen, sowie die Verbreitung des anarchistischen Sagens in der Gesellschaft sind. Weiter lesen »

Letzte Übersetzungen

Srpskohrvatski

Contrainfo.espiv.net je rezultat pokusaja i potrebe da ozivi i radi jedan prevodilacki tim opsteg anarhisticko-antiautoritativnog prostora. To je jedna organizacija otvorenog i samoupravljackog tipa i osnovana je sa ciljem informisanja i komunikacije sa mrezom antiautoritativnog prostora kako u Grckoj tako i u inostanstvu i da se prosiri anarhisticki rec i ideije u drustvo. Прочитајте више »

Најновији превод.

Português

Contrainfo.espiv.net e uma aberta e auto-organizada tentativa tradutora do amplo movimento anarquista-antiautoritario-libertario, que ten como objectivo a contrainformação contra a desinformação do totalitarismo, a conecção do movimento antiautoritario Grego com os demais do mundo, para a difusão do discurso anarquista na sosiedade. Leia mais »

Últimas traduções